1. מבוא
1.1. אתר האינטרנט  (להלן: "האתר") הנו אתר המשמש מכירה חברתית. באתר ניתן למצוא מספר מוצרים קנייה
1.2. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים  בעלי האתר או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
1.3. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
1.4. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
1.5. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.


1.6 הגדרות:
1."גולשים"- כל אדם המבצע פעילות באתר, כגון:הרשמה לרשימת תפוצה, צפייה בתוכן,רכישת שוברי מבצע ועוד.
2."ספקים"- העסקים אשר מציעים שירותים ו/או מוצרים לקהל הגולשים באתר.
3."מוצרים"- המוצרים ו/או השירותים אותם יציעו הספקים למכירה לגולשים במסגרת האתר.
1.7 מנהלי האתר ומי מטעמה אינם מהווים מוכרים ו/או ספקים אלא מהווים גוף שלישי אשר מתווך בין היצרן לצרכן ובידיו אין שום אחריות על ייצור המוצר/אספקת המוצר או תופעות שנגרמו עקב שימוש במוצר, בעלי האתר מתווכי קנייה בין היצרן לצרכן,בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי וכן בכל נזק ישיר או שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש במוצרים. המוצרים המוצגים באתר הינם באחריות היצרן העולמי בלבד.
1.8 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס בוודאי גם לנשים.


2. תנאי שימוש
2.1. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
2.2. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
2.3. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
2.3.1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבותBots או Crawlers.
2.3.2. מניפולציה של כתובת ה-URLשל דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
2.3.3. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.(מתייחס גם לרשתות חברתיות)
2.3.4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
2.4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
2.4.1. למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
2.4.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.


3. חשבון משתמש
3.1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").
3.2. לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.
3.3. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
3.3.1. אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.
3.3.2. אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.
לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.
3.4. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש. 4. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו 4.1. שירותי האתר ניתניםAs-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר. 4.2. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו. 4.3. באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.


5. העדר אחריות למידע
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד – אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.


6. הגבלת אחריות לנזקים
אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.


7. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
7.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
7.2. חלק מהקישורים(Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
7.3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URLאליו מפנה קישור טרם השימוש בו.


8. העדר אחריות לפעולות גולשים
8.1. במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף ‎9להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים, הודעות, או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר. 8.2. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר. 8.3. במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים, דפי ספקים או מוצרים, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים. 8.4. מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו. 8.5. מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎8.4, 4באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה.


9. העלאת תוכן גולשים
9.1. הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
9.2. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.
9.3. בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף ‎2.4להסכם זה.
9.4. הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו (להלן: "תוכן גולשים"), אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.
9.5. מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.


10. הודעה על תוכן מפר בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל israelbalibody@gmail.com.


11. זכות יוצרים והרשאות שימוש
11.1. זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
11.2. על אף האמור ואלא אם צוין אחרת – לעניין תוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה לבעלי האתר, ניתנת לגולש רשות להעתיק את היצירה או להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:
11.2.1. השימוש ביצירה ייעשה ברשת האינטרנט (פרוטוקול HTTP) בלבד, ובלבד שב-Domainתחתיו מתבקשת הצגת היצירה לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים.
11.2.2. השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי.
"מטרת רווח" – לרבות הצגת היצירה לעיני מנויים בלבד.
"אופן מסחרי" – לרבות הצגה של מעל 20 יצירות אשר נלקחו מהאתר על ידי יישות משפטית אחת או בשליטתה.
11.2.3. ישמרו הזכויות המוסריות ביצירה –
11.2.3.1. היצירה תובא כפי שהיא – לא ייעשה ביצירה כל שינוי, סילוף או פגם.
11.2.3.2. יוענק קרדיט מתאים ליוצר היצירה.


12. סימני מסחר
12.1. סימני המסחר "balibody" הוא סימן מסחר שאינו שייך לבעלי האתר ואינם לוקחים אחריות בכל נזק הנגרם מהשם המוצר ומטיב המוצר.


13.1. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים: 13.1.1. לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
13.1.2. אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.
13.2. באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
13.3. בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.


14. הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר:
14.1 התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. התמונות באתר סופקו על ידי הספק/ים וייתכנו הבדלים בין התמונה למוצר ו/או השירות בפועל.
14.2 מנהלי האתר או מי מטעם אינם מפקחים על נכונות המידע ועל שינויים שעלולים להתרחש מעת לעת. האחריות הבלעדית למידע המוצג באתר הינה כולה על הספקים לרבות תאור ומחיר המוצר לפני ההנחה.
14.3 מנהלי האתר ממליצים לגולשים לבדוק את מחיר המוצר המוצע וכן את מחיר השוק עבור מוצרים דומים טרם ביצוע רכישה באתר.
14.4 אין מנהלי האתר או מי מטעמם אחראים על מידע המסופק באתרים אחרים המקושרים לאתר בצורה של קישור ישיר או עקיף ובכלל זה למידע המתפרסם בהם, המתעדכן בהם או כל פרט אחר המופיע בהם והקשור עמם. כמו כן מנהלי האתר או מי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק שיגרם, בין בצורה ישירה ובין בצורה עקיפה לגולשים כתוצאה משימוש שעשו במידע המופיע באתרים הקשורים לאתר.


15. מכירות באתר:
15.1 רשאי להשתתף גולש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו דואר אלקטרוני ברשת פעיל, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי ישראלי בתוקף.
15.2 קיומה של מכירה עשוי להיות מותנה במינימום של לקוחות שירכשו אותה והכל כפי שיפורסם באתר. במקרה שבו מכירה לא תגיע למינימום לקוחות הנדרש, יהיו מנהלי האתר רשאים לבטל העסקה והלקוחות אשר נרשמו לא יחויבו בגינה. במקרה של ביטול מכירה כאמור לא תהיה למי מהלקוחות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא.
15.3 כל מכירה באתר מוצגת לזמן קצוב. זמן העסקה עלול להשתנות מעת לעת וזאת על פי שיקול דעת החברה ו/או ספק המוצר ו/או שירות.
הבהרה:עסקאות ניתנות להארכה לזמן בלתי מוגבל על פי שיקול דעת החברה ובהסכמת הספק.
15.4 לכל מוצר ו/או שירות שימכר באתר יופיע תיאור המוצר, מחיר המחירון שלו ומחיר המבצע. מידע זה מסופק ע"י הספקים והוא באחריותם הבלעדי של הספקים.
15.5 מחיר המוצר ו/או השירות הינו המחיר המוצע על ידי הספקים. מחירים אלה אינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בשוק ובאחריות הגולשים לבדוק את גובהו של מחיר זה ביחס לקיים בשוק.
15.6 ביצוע רכישה תחשב מהרגע שהוכנסו פרטי ההרשמה ופרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות וכן אישור קריאת תקנון זה.
.7 15 מנהלי האתר או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לבטל מכירה במקרים הבאים:
התרחשה תקלה טכנית שגרמה להצגת מידע מוטעה אודות פרטי המוצר ו/או הרכישה, חלה טעות אנוש בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה, במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת מנהלי האתר או מי מטעמם את המשך המכירה או ביצועה או הוצאתה לפועל. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני. מנהלי האתר או מי מטעמם לא ישאו באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית. יובהר בזאת כי לא ישאו מנהלי האתר או מי מטעמם או הספקים באחריות כלשהי בגין ביטול המכירה מפאת הסיבות המוזכרות לעיל ולא יזכו ו/או ישפו את הגולשים בגין ביטול זה בשום מקרה.

15.1-מבצעים-  באליבודי ישראל רשאית לבטל מבצע בכל עת או לא לכבד אותו עקב הפרת המבצע. במידה ונגמר המלאי באליבודי ישראל ראשית לבטל ללקוח את הזמנה ולהחזיר לו את כספו. 
   


16. אספקת המוצרים המוצעים למכירה באתר: 16.1 אספקת המוצרים המוצעים במכירה תתבצע כפי שיתואר בתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
16.2 אספקת המוצרים תבוצע על ידי הספקים או מי מטעמם ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר וכפי שמתואר בתקנון זה.


17. ביטולי עסקה:

כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

ניתן לבטל עסקה בגין מוצר אשר נרכש באתר, באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא ומספר תעודת הזהות של הרוכש (להלן: "הודעת הביטול"), החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב (כמפורט בסעיף 14ג לחוק), לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק.

מובהר בזאת, כי על המוצר להיות מוחזר לחברה מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם. 

בביטול עסקה תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ ודמי משלוח על סך 25 ש"ח אם המשלוח הנבחר הוא משלוח חינם ואם המשלוח הנבחר הוא באמצעות שליח עד הבית הסכום שירד מהעסקה הינו 70₪ ( עבור הוצאה והחזרה של המשלוח אלינו), וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הרוכש להחזיר את המוצר לכתובת משה מונטיפיורי 8 נתניה בצירוף חשבונית מקור.

ביטול העסקה יעשה באמצעות משלוח הודעת הביטול בדוא"ל לכתובת israelbalibody@gmail.com

בגדי ים – לא ניתן להחזיר או להחליף בגד ים וזאת לפי הוראות משרד הבריאות .


17.1 משלוח :

בבחירת משלוח חינם :
המשלוח מתבצע עד 3 ימים מרגע ההזמנה ונמסר ללקוח בין 7-14 ימי עסקים לא כולל שישי,שבת וחגים. 

בבחירת משלוח לנקודת איסוף:

המשלוח מתבצע עד 3 ימי עסקים מרגע ההזמנה ומגיע לנקודה שנבחרה בין 1-5 ימי עסקים לא כולל שישי,שבת וחגים.

בבחירת משלוח עד הבית :

המשלוח מתבצע עד 3 ימי עסקים מרגע ההזמנה ומגיע ללקוח בין 1-5 ימי עסקים לא כולל שישי,שבת וחגים.

החבילה מגיע לבית הלקוח 


18. אחריות האתר:
18.1 מנהלי האתר או מי מטעמם אינם מהווים ספקים בשום צורה שהיא באתר ובכלל זה, מנהלי האתר או מי מטעמם אינם מייבאים, מייצרים, משווקים, מוכרים או מספקים את המוצרים אשר יוצעו באתר ועל כן אינה נושאת בין במישרין או בין בעקיפין באחריות כלשהי כלפי המוצרים, ובכלל זה כלפי טיבם, תקינותם, התאמתם לצרכים ספציפיים של הגולשים ו/או מפרטם הטכני.
18.2 המוצרים המוצגים באתר הינם באחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד מנהלי האתר או מי מטעמם לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
18.3 מנהלי האתר או מי מטעמם מתחייבים לעשות ככל שביכולתם כדי לשמור על פעילותו השוטפת והתקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות בו אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
18.4 מנהלי האתר או מי מטעמם לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הספקים או כל גורם אחר שאינו בשליטה מלאה של מנהלי האתר או מי מטעמם.
18.5 במידה ויש באתר קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט שאינם בבעלות האתר (לרבות קישורים למודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים) ויימצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צורכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים:
18.5.1 מנהלי האתר אינם אחראים לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה.
18.5.2 למנהלי האתר אין אפשרות לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה על אחריותכם בלבד.
18.5.3 מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים או באתרי אינטרנט, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מאתר זה.
18.5.4 מנהלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל.
18.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהלי האתר או מי מטעמם לא יהיו אחראיים בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.

18.7  בכך שאתם מזינים את הפרטים שלכם ולוחצים על ""שלח הזמנה"", אתם מאשרים ש:

  • מוצר זה מיועד לשימוש אישי בלבד!
  • מוצר זה לא יועבר לצד שלישי, תמורת תשלום או ללא תשלום, והוא מיועד לשימוש אישי בלבד.
  • השימוש במוצרים הנ""ל הוא באחריותי הבלעדית. ידוע לי כי כל נזק ו/או הוצאות נוספות שייגרמו לי ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש לא נכון הם באחריותי האישית, ואני מוותר/ת בזאת על כל זכות לתביעה משפטית נגד החברה בנוגע למוצרים אלו.
  • אני מוותר/ת בזאת בשמי ובשם נציגי המשפטיים על כל דרישה וטענה משפטיים מכל סוג שהוא כנגד החברה בגין נושאים כלשהם הקשורים לשימוש במוצר זה ואני מצהיר בזאת כי זהו שמי וזו חתימתי.

19. הצעות והערות
בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.


20. שיפוי הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.


21. ברירת דין וסמכות שיפוט
הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז נתניה.


22.אבטחת מידע

22.0.1.  החברה עושה ככל שביכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

22.0.2.  החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

22.0.3.  החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פריצות או האזנות בלתי מורשות.

22.0.4.  כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשים וללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשת למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

22.0.5.  כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנהשהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.